ŚWIETLICA SZKOLNA


Galeria konkursy, zabawy, wycieczkiGaleria inspiracje plastyczne

 


Świetlica zaprasza

 

Poniedziałek        7:00 - 17:00   
Wtorek   7:00 - 17:00
Środa   7:00 - 17:00
Czwartek   7:00 - 17:00  
Piątek 7:00 - 17:00

Wychowawcy świetlicy:

  Kamila Smyk
  Izabela Hofman

   


  Regulamin świetlicy szkolnej

  1. CELE I ZADANIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ:
   Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości.
   1. Organizowanie zespołowej nauki, wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce.
   2. Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u wychowanków właściwej postawy społeczno - moralnej ( odpowiednie zachowanie się w szkole, domu i środowisku lokalnym ).
   3. Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie czasu wolnego, wyrobienie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy na wolnym powietrzu.
   4. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów.
   5. Kształtowanie nawyków higieny.
   6. Współpraca z rodzicami, wychowawcami klas, a także pedagogiem szkolnym celem rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych.
  2. ORGANIZACJA PRACY ŚWIETLICY:
   1. Nadzór nad pracą świetlicy sprawuje dyrektor szkoły, który zapewnia właściwe pomieszczenie, wyposażenie i środki finansowe na działalność świetlicy.
   2. Lokal świetlicy znajduje się na parterze przy stołówce, gdzie odbywają się zajęcia dydaktyczno - wychowawcze.
   3. Pracownicy:
    1. w świetlicy pracuje dwóch nauczycieli - wychowawców,
    2. działalność świetlicy oparta jest na semestralnych planach pracy.
   4. Czas pracy świetlicy:
    1. 7:15 - 16:00 w dniach nauki,
    2. według potrzeb w dni wolne od nauki .
  3. ZADANIA I OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI
   WYCHOWAWCÓW
   1. Kwalifikowanie uczniów do świetlicy - wydawanie kart kwalifikacyjnych, które wypełniają rodzice.
   2. Sporządzanie planu pracy.
   3. Prowadzenie dziennika zajęć.
   4. Współpraca z wychowawcami i nauczycielami poszczególnych klas.
   5. Udzielanie pomocy w nauce uczniom słabszym.
   6. Zwalnianie uczniów z zajęć świetlicowych na podstawie pisemnej prośby rodziców.
   7. Powiadamianie wychowawcę klasy lub dyrektora szkoły ( wicedyrektora ) o problemach zaistniałych podczas zajęć w świetlicy szkolnej.
   8. Odpowiedzialność za powierzony sprzęt.
   9. Pomoc przy wydawaniu posiłków w stołówce szkolnej.
   10. Dbałość o estetykę świetlicy.
  4. PRAWA I OBOWIĄZKI WYCHOWANKÓW ŚWIETLICY:

   Uczniowie korzystający ze świetlicy mają prawo do:
   1. Korzystania z pomocy wychowawców świetlicy w odrabianiu lekcji i pokonywaniu trudności w nauce.
   2. Rozwijanie swoich zainteresowań i uzdolnień.
   3. Korzystania z pomocy dydaktycznych, gier, sprzętu audiowizualnego będącego na wyposażeniu świetlicy.

   Uczniowie korzystający ze świetlicy zobowiązani są do:
   1. Regularnego i obowiązkowego uczestniczenia na zajęciach w godzinach przed i po lekcjach.
   2. Obowiązkowego usprawiedliwienia swojej nieobecności w świetlicy.
   3. Nienagannego i należytego zachowania się w czasie zajęć i po zajęciach w stosunku do wychowawców i kolegów.
   4. Dbania o czystość osobistą i estetyczny wygląd świetlicy .
   5. Poszanowania sprzętu świetlicy, dbania o czystość i estetykę pomieszczeń.
   6. Wypożyczanie gier od dyżurnych i zwracanie ich w należytym stanie.
   7. Właściwego korzystania z komputera, zgodnie z przyjętymi zasadami obsługi.